Digitalna transformacija i zelena tranzicija – mogući načini financiranja

money

07/12/2022

Trenutno raspoloživi (povoljniji) načini financiranja digitalne transformacije i zelene tranzicije:

1. HAMAG BICRO krediti
2. HBOR krediti
3. NORWAY GRANTS
4. NPOO – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma


1. HAMAG BICRO krediti

Namijenjeni subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

 • Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.
 • Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr.:
  • digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa
  • digitalizaciju procesa pružanja usluga,
  • ulaganje u Industriju 4.0
 • Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:
  • izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti
  • druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja

Iznos zajma do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa 0,8%
Rok korištenja 6 mjeseci od isplate zajma
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Rok otplate od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Dinamika otplate Kvartalne/mjesečne rate
Instrumenti osiguranja Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
Više na : https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2022/07/FI-zajmovi-NPOO-WEB.pdf

 


2. HBOR krediti

Namijenjeno za mikro, male i srednje poduzetnike – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 • poduzetnici početnici ( koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili poslovni subjekti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit posluju kraće od 3 (tri) godine te nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%)
 • mladi poduzetnici (u kojima najmanje jedna ili više mladih osoba (u dobnoj skupini do navršenih
  40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit) zajedno posjeduju više od 50% vlasništva)
 • žene u poduzetništvu (Poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena. U slučaju subjekta srednje veličine, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50% vlasništva, uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj za financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju)
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI)

Ulaganja u:

a) Zelenu tranziciju

Projekti koji prema kriterijima EU taksonomije i pripadajućim propisima (delegiranim aktima) znatno doprinose ostvarenju najmanje jednog od sljedećih okolišnih ciljeva:

 • Ublažavanje klimatskih promjena;
 • Prilagođavanje klimatskim promjenama;
 • Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa;
 • Prijelaz na kružnu ekonomiju;
 • Sprečavanje i suzbijanje onečišćenja;
 • Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

a istovremeno zadovoljavaju načelo nenanošenja bitne štete okolišnim ciljevima. Projekti zelene tranzicije obuhvaćaju između ostalog ulaganja kao što su zelene tehnologije, poslovni modeli koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i dr

b) Digitalnu tranziciju

Razvoj i/ili uvođenje digitalnih tehnologija (primjerice digitalizacija proizvodnje, nabave i prodaje) u pojedinim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva sljedeća ulaganja:

 • Digitalna infrastruktura;
 • Digitalna transformacija poduzeća, istraživanje u području digitalnih tehnologija;
 • ICT (ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije), digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalna nabava, digitalizacija prodajnih predstavnika, promjena svih oblika poslovanja i procesa u kojima su zaposlenici organizacija u interakciji s njezinim korisnicima i slično;
 • Industrija 4.0 – proizvodni procesi temeljeni na najnovijoj tehnologiji i obuhvaćeni uređajima za međusobno autonomno komuniciranje; strojevi upravljani umjetnom inteligencijom koji mogu samostalno izmjenjivati informacije; primjena modela pametnih tvornica u kojoj robotizirani strojevi upravljaju i nadziru fizičke procese; proizvodni sustav koji može samostalno razmjenjivati informacije tijekom proizvodnog procesa i u svakom trenutku zna u kojoj je fazi izlazni proizvod.

c) Jačanje konkurentnosti

Projekti koji obuhvaćaju sva ostala ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (nove tehnologije, vozila i oprema; izgradnja i/ili proširenje i/ili adaptacija/modernizacija/uređenje poslovnih i/ili proizvodnih i/ili uslužnih objekata; i sl.) i druge namjene bitne za povećanje obujma poslovanja, jačanje produktivnosti, zaposlenosti, internacionalizacije poslovanja i dr

d) Istraživanje, razvoj i inovacije – RDI

Projekti temeljeni na istraživanjima, razvoju i inovacijama ili ulaganje u istraživanja, razvoj i inovacije u području proizvoda, procesa, organizacije poslovanja i marketinga (odnosa s kupcima) u poduzeću. Obuhvaća projekte utemeljene na industrijskim i eksperimentalnim istraživanjima; proizvode/usluge/procese i metodologije zaštićene propisima o intelektualnom vlasništvu ali i ostale projekte temeljene na primjeni novog ili bitno izmijenjenog proizvoda (dobra ili usluge), postupka, nove organizacijske metode, poslovne prakse ili nove marketinške metode, te njihovo uvođenje u praktičnu upotrebu, odnosno komercijalizaciju ili proširenje postojećih proizvodno/uslužnih kapaciteta za poslovanje utemeljeno na RDI-u.

 • Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
 • Ulaganja u obrtna sredstva MAX do 30% iznosa kredita

Iznos financiranja od 100.000 EUR do max 1.000.000 EUR (500.000EUR poduzetnici početnici)
Fiksna godišnja kamata od 0,4% do 0,8% (0.4% ako 50% ulaganja u zelenu ili dig. tranziciju ili projekte RDI)
Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita
Rokovi otplate do 15 godina
Poček do 3 godine maksimalno
Vlastito učešće investicije/projekta min 15% vrijednosti bez PDV-a

Instrumenti osiguranja

 • Obavezni instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika kredita, jamaca plataca i sudužnika
 • Zalog na imovini koja se financira kreditom, uz policu osiguranja imovine od uobičajenih rizika, vinkulirane u korist HBOR-a
 • Ovisno o procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita HBOR zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja: nekretnine, pokretnine, garancije, jamstva, cesije, zalog na poslovnim udjelima, patentima i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju

Više na:

https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-posebnih-segmenata-msp-ova-u-okviru-npoo-a/

https://www.hbor.hr/wp-content/uploads/2022/05/Operativni-program-izravni-krediti-u-okviru-NPOO-7-2022.pdf

 


3. NORWAY GRANTS

Ukupni iznos dostupan za financiranje projekata iz Trećeg poziva je 6,045,512 eura. Podijeljeno u 2 osnovne grupe:

a) Shema pojedinačnih projekata (Individual Project Scheme, 5,045,512 eura)
Od toga na Inovacije zelene industrije 3,545,512 eura i na Plavi rast 1,500,000 eura
Iznos odobrene potpore: min 200.000 eura, max 1.500.000 eura.
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi, te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25% (reg. min 3 g.).
Prihvatljivi partneri: Bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna osoba u Državi darovateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

 

b) Shema dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (Small Grants Scheme; 1,000,000 eura)
Od toga po 500.000 eura na Inovacije zelene industrije i Plavi rast
Iznos odobrene potpore: min 50.000 eura, max 200.000 eura.
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi (reg. min 1 g.).
Prihvatljivi partneri: Bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna osoba u Državi darivateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Inovacije zelene industrije – prihvatljive aktivnosti

 • razvoj, provedba i ulaganje u inovativne ekološke tehnologije
 • razvoj zelenih proizvoda i usluga
 • razvoj i primjena „zelenijih proizvodnih procesa”

Plavi rast – prihvatljive aktivnosti

 • razvoj i ulaganja u pomorske nadstrukture
 • razvoj i ulaganja u obalni i pomorski turizam
 • razvoj i ulaganja u plavu biotehnologiju
 • razvoj i ulaganja u pomorske resurse rudarenja morskog dna
 • razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski promet
 • razvoj rješenja za plavu energiju
 • razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 • razvoj inovativnih rješenja u vezi s morskim otpadom i zagađenja
 • razvoj inovativnih tehnologija za opskrbu vodom, uključujući desalinizaci

Stope sufinanciranja: 35 -70% (po regijama Panonska 50%, Jadranska 40%, Sjeverna 50%, Zagreb 35%, MSP dodatnih 10-20%)

Rok prijave 31.01.2023. 14:00h

Više na : https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-and-norway-grants/croatia/hr-innovation-3rd-call-text-hr.pdf

 


4. NPOO – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Trenutno najaktualniji natječaj otvoren od 7.11.2022. do 03.02. 2023. godine u 12:00 sati. Dijeli se u 3 glavne grupe:

 
Grupa 1 – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju
Grupa 2 – Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu
Grupa 3 – Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma


Grupa 1 – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Iznosi subvencioniranja:
Uk. 1.020.000.000,00 HRK; min. 2.000.000 HRK / max. 50.000.000 HRK

Prihvatljivi prijavitelji:
mikro, mala i srednja i velika poduzeća (55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova)

 • min. kat. 4* u ITR 1 (nedopustivo povećanje kapaciteta) ili min. kat. 3* u ITR 0, 2, 3, 4.
 • potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkihproizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje ipovećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ECOLABEL), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije; nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja ili smanjenja otpada te na prelazak na kružno gospodarstvo.

a) Regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi troškovi:
trošak gradnje, rekonstrukcije objekata; opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenjem utroška energije i vode i/ili smanjenjem emisija CO2 i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti; opremanje objekata; nabava digitalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti u projektu, nabava IKT infrastrukture; nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije (Internet stvari, umjetna inteligencija i sl.); nabava mrežne opreme (pasivne i aktivne); uvođenje rješenja za kibernetičku sigurnost; nabava ostale opreme izravno potrebne za provedbu aktivnosti u projektu (npr. sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, sustavi za zaključavanje, parkirni sustavi, videokonferencijski sustavi, sustavi hotelskog upravljanja i sl.); uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti (uvođenjedigitalnih tehnologija i rješenja u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i smanjenje otpada, kao i na uvođenje kružne ekonomije doprinosi i zelenoj i digitalnoj tranziciji); uvođenje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama; uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnuuporabu vode; uređenje zelenih površina; uređenje plaža; uvođenje rješenja za optimizaciju procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd); troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver); nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća/geografskoj pripadnosti:
Mikro i mala: 70% (Panonska/Sjeverna); 60% (Jadranska); 55% (ZG)
Srednja: 60% (Panonska/Sjeverna); 50% (Jadranska); 45% (ZG)
Velika: 50% (Panonska/Sjeverna); 40% (Jadranska); 35% (ZG)

 

b) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi troškovi:
sustavi za proizvodju električne energije iz energije: sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.); vjetra; geotermalne energije;
sustavi za proizvodju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%); dizalicama topline; geotermalnim izmjenjivačima topline

Maksimalan intenzitet potpore
45% (veliki) / 55% (srednji) / 65% (mali)

 

c) Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi:
troskovi ulaganja radi postizanja više razine energetske učinkovitosti: obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi objekata koji su dio omotača grijanog ili hlađenogdijela objekta prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori,vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova); hidroizolacija idrenaža ovojnice; povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost objekta od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima; ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice; ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgradekoji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju ipripremu potrošne tople vode; zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi.

Maksimalan intenzitet potpore
30% (veliki) /40% (srednji) /50% (mali)

 

d) Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije zazaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije (čl. 36.  Uredbe br. 651/2014)

Prihvatljivi troškovi:
troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost

Maksimalan intenzitet potpore
40% (veliki) / 50% (srednji) / 60% (mali)

 

e) Potpore za usavršavanje (čl. 31. Uredbe br. 651/2014)

Prihvatljivi troškovi:
troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju; troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezane s projektom, amortizacija alata i opreme ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

Maksimalan intenzitet potpore
50% (veliki) / 60% (srednji) / 70% (mali)

 

f) De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Prihvatljivi troškovi:
troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti; troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine); troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1.veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.); troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka ( EU ECOLABEL, EMAS, itd) (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine); troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine); trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK; upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK); usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (mx 50.000,00 HRK); trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK; troškovi stručnog nadzora i sl .

Maksimalan intenzitet potpore
85% prihvatljivih troškova u kategorijama ITR 0, 1, 2, 3, 4. (max 1.500.000,00 HRK po projektu)

 


Grupa 2 – Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Iznosi subvencioniranja:
50.000.000,00 HRK min 100.000 HRK / max 1.506.900 HRK

Prihvatljivi prijavitelji:
fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač sa važećim rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a do trenutka donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga mora imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj

– min.kat 3* a uITR 1 (nedopustivo povećanje kapaciteta)

– Ulaganja prihvatljiva za okoliš i učinkovitost resursa: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU Ecolabel), ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća;

Prihvatljivi troškovi:
trošak gradnje, rekonstrukcije objekata; opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom; uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti; poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji supredmet projektnog prijedloga; troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta; uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode; trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
uređenje zelenih površina; troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevimacertifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd); troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika; troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem; troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine); troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.); troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine); trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK; upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK; troškovi stručnog nadzora i sl.

Maksimalni intenzitet potpore:
85% (ITR 0, 1, 2, 3, 4)

 


Grupa 3 – Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Iznosi subvencioniranja:
180.000.000,00 HRK; min. 2.000.000 HRK; max 21.000.000 HRK

Prihvatljivi prijavitelji:
pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (izuzeće paušalni obrt) koji su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma (49 Kopneni prijevoz; 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika; 51 Zračni promet; 55 Smještaj; 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava; 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam); 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti;  93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice).

-moguća su partnerstva

– ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija ucjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvojinovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju međupoduzećima, istraživačkim centrima i u sektoru visokog obrazovanja.

Ekosustav turizma:

 1. „Zrakoplovno-svemirski eko sustav“ – za rješenja i usluge koje se temelje na svemirskim podacima, za poticanje održivosti, ekologizacije i digitalizacije turističkog sektora (npr. alati za praćenje turističkih tokova, prijelaz na održivu mobilnost ili za predviđanje i upravljanje ekstremnim vremenskim prilikama);
 2. „Poljoprivredno-prehrambeni” – za poboljšanje prehrambenih sustava i usluga, pouzdanih lokalnih opskrbnih lanaca i smanjenja bacanja hrane u ugostiteljstvu;
 3. „Graditeljstvo” – za izgradnju i obnovu održivije i otpornije turističke infrastrukture;
 4. „Kulturne i kreativne industrije” – za razvoj inovativne turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini, tradiciji, umjetnosti i autentičnim doživljajima;
 5. „Digitalne industrije” – za razvoj digitalnih postupaka, rješenja i modela temeljenih na održivom poslovanju, za razvoj inovativne turističke ponude temeljene na podacima, za pozicioniranje na turističkom tržištu, za pametno upravljanje te za upotrebu umjetne inteligencije i novih tehnologija za osnaživanje potrošača pri donošenju održivih odluka;
 6. „Zdravlje“ –, za osiguravanje pristupa zdravstvenoj skrbi za vrijeme putovanja izvan mjesta stalnog boravka;
 7. „Mobilnost, transport i automobilska industrija” – za razvoj održive mobilnosti za putnike i posjetitelje u turističkim destinacijama, za razvoj kružnih putovanja, za smanjenje emisija koje proizlazi iz prometa putnika i posjetitelja;
 8. „Fizička zaštita, socijalna ekonomija i civilna sigurnost“ – za usluge koje se temelje na platformama (npr. osiguravanje lokalnog prijevoza, hrane te kulturnog doživljaja i doživljaja aktivnog turizma za posjetitelje i lokalno stanovništvo);
 9. „Maloprodaja“ – za osiguravanje održivijih i kvalitetnih mogućnosti kupnje za posjetitelje (i stanovnike) te doprinos životnom standardu i privlačnosti turističkih područja.

Područja istraživanja, razvoja i inovacija

 1. KRUŽNI TURIZAM – razvoj održivih goriva i prijevoznih tehnologija, postupci i alati za smanjenje nastanka otpada od hrane, prakse/ tehnologije za učinkovitu uporabu vodnih resursa, energetsku i resursnu učinkovitost, kružne prehrambene usluge i ugostiteljstvo, smanjenje upotrebe materijala za jednokratnu upotrebu uz istodobno osiguravanje zdravlja i sigurnosti posjetitelja, socijalne inovacije i modeli upravljanja za pouzdane lance opskrbe, uključujući lokalne projekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, nove ambalažne materijale i razvoj novih modela održivog turizma;
 2. MJERENJE I SMANJIVANJE EKOLOŠKOG OTISKA – razvoj metoda ekološkog otiska proizvoda/organizacije u ekosustavu turizma kako bi se prikupili referentni podaci za razvoj sektorskih pravila kategorije, razvoj pravila kategorije za tipične turističke proizvode i usluge uzimajući u obzir različiti turistički kontekst (npr. udaljene lokacije), razvoj alata za potporu turističkim poduzećima pri procjenjivanju ekološkog otiska proizvoda/ rganizacije za njihove proizvode i usluge;
 3. ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE U POGLEDU TEHNOLOGIJA I DIGITALNIH USLUGA – aktivnosti povezane s podatkovnim prostorom za turizam u svrhu poticanja održivosti destinacija i smanjenja učinaka prekomjernog turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, poboljšanja doživljaja, za povezivanje turista s doživljajem prije i poslije putovanja, aktivnosti povezane s ciljevima europskog podatkovnog prostora za kulturnu baštinu, aktivnosti razvoja inovativnih, održivih i pristupačnih oblika turističkih usluga u kojima se upotrebljavaju napredne tehnologije (umjetna inteligencija, virtualna stvarnost, proširena stvarnost i sl.)

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014

Prihvatljivi troškovi:
Troškovi plaća (novostvorenih i postojećih zaposlenja), troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta); Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 25% ukupne vrijednosti Projekta, koji uključuju: troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta; troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela, u skladu s točkama 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4. ovih Uputa;
Trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera (prihvatljivi su troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su isključivo povezani s provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja vezanih uz projekt);
Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;

Maksimalan intenzitet potpore :
za industrijsko istraživanje 50% (velika) / 60% (srednja) / 70% (mala i mikro) – max 80% (razne suradnje)
za eksperimentalni razvoj 25% (velika) / 35% (srednja) / 45%(mala i mikro) – max 80% (razne suradnje)
za studije izvedivosti 50% (velika) / 60% (srednja) / 70% (mala i mikro)

 

B. Regionalne potpore iz članka 14. Uredbe 651/2014

Prihvatljivi troškovi:
troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (laboratorij za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema); troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća/geografskoj pripadnosti:
Mikro i mala: 70% (Panonska/Sjeverna); 60% (Jadranska); 55% (ZG)
Srednja: 60% (Panonska/Sjeverna); 50% (Jadranska); 45% (ZG)
Velika: 50% (Panonska/Sjeverna); 40% (Jadranska); 35% (ZG)

 

C. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Prihvatljivi troškovi:
trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 100.000,00 HRK); usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge i upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 235.000,00 HRK; trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeniu odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK).

Maksimalni intenzitet potpore:
85% (ITR 0, 1, 2, 3, 4)

Više na:
materijali: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/jacanje-odrzivosti-te-poticanje-zelene-i-digitalne-tranzicije-poduzetnika-u-sektoru-turizma/23234
objave: https://fondovieu.gov.hr/ & https://planoporavka.gov.hr/

 

R. B.

 

Pročitajte također i…